Maklumat dan garispanduan bagi Pengurusan Bangunan/Kemudahan di UniMAP. Fokus adalah kepada operasi dan penyelenggaraan bagi bangunan/Kemudahan di UniMAP.

  1. Template Talian Kecemasan
  2. Template talian kecemasan ini perlu dipasang disetiap PTj bagi memudahkan penghuni bangunan mengetahui nombor nombor penting ketika kecemasan
  3. Prosedur Tindakan Kecemasan
  4. Prosedur yang harus diketahui oleh setiap staf dan pelajar untuk bertindak ketika kecemasan
  5. Garis Panduan Penubuhan Pasukan Bertindak Kecemasan
  6. Garispanduan ini menerangkan keperluan penubuhan pasukan bertindak kecemasan bagi setiap PTj dan juga tugas & tanggungjawab bagi setiap ahli Pasukan yang dilantik
  7. Garis Panduan Latihan Kawad Kebakaran dan Kecemasan
  8. Garispanduan ini menerangkan kaedah untuk melaksanakan latihan kawad kebakaran